Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera!
captcha 

Jesteś tutaj :

Strona Główna
Aktualności


Informacja podatkowa nr 12 Warszawa grudzień 2012

 

 

Cech

 

Wstecz

Wybrane aspekty prawne rzemiosł radiestezja i bioenergoterapia

 

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem, przedstawiającym sytuacje prawną i charakterystykę rzemiosł rediestezja i  bioenergoterapia. Zostało ono przygotowane przez dr nauk przyr. i mistrza radiestezji Kornela Śliżyńskiego oraz mistrza radiestezji Izabelę Pieczarę-Śliżyńską.

Aspekty Prawne 1
Aspekty Prawne 1

DRUKUJ

POWIĘKSZ

Aspekty Prawne 2
Aspekty Prawne 2

DRUKUJ

POWIĘKSZ

Aspekty Prawne 3
Aspekty Prawne 3

DRUKUJ

POWIĘKSZ

Aspekty Prawne 4
Aspekty Prawne 4

DRUKUJ

POWIĘKSZ


Wstecz

Ubezpieczenie na warunkach szczególnych (nowa)

 

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZILNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU

WYKONYWANIA ZAWODU NATUROPATY, BIOENERGOTERAPEUTY, BIOMASAZYSTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓŁOWYCH

 

Zawarta pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Rodziny Hiszpańskich i reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

a

Podmiotem z którym będzie zawarta umowa, zwanym dalej Ubezpieczającym, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Nr wniosku: …………………………..

Data zawarcia umowy ………………………………………, ochrona od………………………. do………………………………

 

§1.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Niniejsza umowa ubezpieczenia oparta jest na warunkach szczególnych i ma zastosowanie do umów odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód naturopaty, bioenergoterapeuty, biomasażysty i radiestety.

2.      Ubezpieczony- osoba wykonująca usługi i posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodów: naturopaty (nr rej.zawodu 323009), bioenergoterapeuty (323002), biomasażysta (323003), radiestety (516901) - Dziennik Ustaw z 17 maja 2010 Nr 82 poz 537-  oraz opłacająca składkę za ubezpieczenie.

3.      Umowę zawiera się w formie grupowej z zastrzeżeniem, że jest to umowa na rzecz osoby trzeciej, bądź w formie indywidualnej.

4.      Grupowe umowy ubezpieczenia mogą być zawierane przez:

- Izby i Cechy Rzemieślnicze Naturopatów, Bioenergoterapeutów, Biomasażystów i Radiestetów;

- inne organizacje stowarzyszające naturopatów, bioenergoterapeutów, biomasażystów i radiestetów;

- pracodawców.

§2.


PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

1.       Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą umową postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej TUiR Allianz Polska S.A. obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, obejmuje ochroną ubezpieczeniową ustawową odpowiedzialność cywilną osoby ubezpieczonej za szkody rzeczowe i osobowe wynikające z nienależytego wykonania świadczonych usług.

2.   TUiR Allianz Polska S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową bioenergoterapeutów i radiestetów prowadzących praktykę prywatną, jak również praktykę w zakładach publicznych i niepublicznych.

3.    Ochroną ubezpieczeniową objęci są naturoterapeuci, bioenergoterapeuci i radiesteci wykonujący zgodnie z posiadanymi uprawnieniami następujące zabiegi:

·         -  energetyczne zabiegi bezdotykowe – passy, działania na odległość, seanse zbiorowe,

·         - masaże  i biomasaże ( Mau-ri, Shiatsu, itp. ),

·         - techniki manualne na kręgosłupie ( chiropraktyka ),

·         - akupunktura,

·         - akupresura, elektropunktura  oraz techniki Bowena,

·         - termopunktura,

·         - psychoterapia, medytacje lub coaching ,

·         - stosowanie ziół i innych środków o charakterze spożywczo-dietetycznym oraz suplementów,

·         - inne nie wymienione praktyki z dziedziny naturoterapii i radiestezji.

4.    Jeżeli ubezpieczony, wykonujący praktykę prywatną, zatrudnia personel pomocniczy, za którego czynności ponosi odpowiedzialność, wymagane jest opłacenie składki podwyższonej o 15%.

 

§3.


ŚWIADCZENIA

1.       Z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej , TUiR Allianz Polska S.A. jest zobowiązane do:

a/ zapłacenia odszkodowania należnego od osoby ubezpieczonej w myśl obowiązujących przepisów prawa, z tym że limit odpowiedzialności na każde zdarzenie określony jest wysokością sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że kilka szkód wynikających z tego samego zdarzenia szkodowego uważa się za jedno zdarzenie;

b/ pokrycie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą TUiR w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody;

c/ pokrycie niezbędnych kosztów obrony sądowej przed roszczeniem osoby trzeciej w sporze prowadzonym na polecenie TUiR lub za jego zgodą;

d/ zwroty uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, mających na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody.

 

§4.


WYŁĄCZENIA

1.        TUiR Allianz Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności :

a/ za szkody spowodowane świadomym lub wynikłym z rażącego niedbalstwa działaniem na szkodę pacjenta, zwłaszcza za szkody spowodowane postępowaniem sprzecznym z zasadami etyki zawodowej oraz naruszeniem przepisów o zawodzie naturopaty (323009), bioenergoterapeuty (323002), biomasażysty (323003), radiestety (5150103);

b/ za zakażenie wywołane wirusem żółtaczki zakaźnej lub wirusem HIV;

c/ wynikające z naruszenia zasad higieny i aseptyki przy wykonaniu czynności zawodowych;

d/ wynikłych z nie osiągnięcia zamierzonego rezultatu badania (radiestezja) lub uzdrawiania, pomimo że zabieg przeprowadzono zgodnie z zasadami sztuki zawodowej naturoterapeuty lub sztuki zawodu radiestezji;

e/ wyrządzone osobom prowadzącym z ubezpieczonym wspólne gospodarstwo domowe;

f/ wyrządzone poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej;

g/ nie przekraczające 500 zł.

 

§5.


UMOWA UBEZPIECZENIA. POCZĄTEK ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.    Podstawą zawarcia umowy ubezpieczenia jest podpisanie niniejszej umowy przez ubezpieczającego, jej przekazanie ubezpieczycielowi z dołączoną imienną listą terapeutów lub radiestetów, wyrażających chęć przystąpienia do umowy.

2.   Umowa ubezpieczająca jest zawierana w formie zbiorowej lub indywidualnej.

3.   Zbiorowe umowy ubezpieczenia mogą być zawierane przez:

a/ izby i cechy rzemieślnicze;

b/ stowarzyszenia, zrzeszenia, federacje i inne, zrzeszające naturoterapeutów, bioenergoterapeutów i radiestetów;

c/ pracodawców.

4.   Zbiorowymi umowami mogą być objęci  terapeuci, radiesteci, biomasażyści zatrudniający pomocniczy personel, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki.

5.   Odpowiedzialność w TUiR Allianz Polska S.A. rozpoczyna się od dnia podanego w umowie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu należnej składki, chyba że ustalony zostanie odroczony termin płatności.

6.    TUiR Allianz Polska S.A. potwierdza zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia polisą oraz stosownym certyfikatem indywidualnym.

7.   Okres ubezpieczenia trwa jeden rok.

8.   Ochroną ubezpieczeniową objęte są czynności wykonywane przez terapeutów, biomasażystów i radiestetów w okresie ubezpieczenia nawet, jeżeli ich następstwa ujawniły się w postaci szkód, po jego zakończeniu.

 

§6.


SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

1.    Strony stanowią, iż składka wynosić będzie 200 zł rocznie od jednego ubezpieczonego terapeuty, biomasażysty lub radiestety.

2.   W przypadku zatrudnienia personelu pomocniczego będzie to składka 230 PLN rocznie.

3.   Składka będzie płatna przez ubezpieczonego jednorazowo w terminie …………………………dni od dnia podpisania umowy.

 

§7.


SUMA GWARANCYJNA

1.   Suma ubezpieczenia (gwarancyjna) stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

2.   Sumę ubezpieczenia (gwarancyjną) ustala się dla jednego i dla wszystkich zdarzeń w okresie trwania ubezpieczenia, przy czym przyjmuje się, iż sumę ubezpieczeniową (gwarancyjną) stosuje się do każdej ubezpieczonej osoby.

3.   Strony ustalają, iż suma gwarancyjna wynosi 150.000,-PLN.

4.   Ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości 500,-PLN w odniesieniu do każdej szkody rzeczowej.

 

 

§8.


OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO, TRYB POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU POWSTANIA SZKODY

 

Obowiązki ubezpieczającego w razie szkody:

1.       W razie zajścia zdarzenia, które może spowodować odpowiedzialność TUiR Allianz Polska S.A., ubezpieczający jest zobowiązany:

a/ starać się w miarę możliwości zapobiec  zwiększeniu szkody oraz ustalić okoliczności zdarzenia;

b/ niezwłocznie po przyjęciu wiadomości o szkodzie zawiadomić o niej TUiR Allianz Polska S.A i stosować się do jego zaleceń;

c/ ubezpieczający jest zobowiązany niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od powiadomienia o roszczeniu, zawiadomić TUiR Allianz Polska S.A.;

d/ ubezpieczający jest zobowiązany na żądanie TUiR udzielić wszelkich potrzebnych wyjaśnień i dostarczyć dowody niezbędne do ustalenia okoliczności i rozmiarów szkody;

e/ jeżeli przeciwko ubezpieczonemu wszczęte zostało postępowanie karne, albo jeżeli osoba poszkodowana wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową, ubezpieczający jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić TUiR Allianz Polska S.A.;

f/ na żądanie TUiR Allianz Polska S.A. ubezpieczający jest zobowiązany udzielić pełnomocnictwa procesowego osobie wskazanej przez TUiR Allianz Polska S.A.;

g/ ubezpieczający ma obowiązek dostarczenia TUiR Allianz Polska S.A. nieprawomocnego wyroku w czasie możliwym do założenia od niego apelacji;

h/ bez zgody TUiR Allianz Polska S.A. ubezpieczający nie jest uprawniony do zaspakajania lub uznania roszczenia osoby poszkodowanej;

i/ w razie niedopełnienia obowiązków określonych w ust.1-8 TUiR Allianz Polska S.A. może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części, jeżeli niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na ustalenie okoliczności lub rozmiarów szkody.

 

§9.


PRAWO WYPOWIEDZENIA UMOWY W CZASIE TRWANIA UBEZPIECZENIA

1.   Każda ze stron może w czasie miesiąca od daty wypłaty odszkodowania lub od daty doręczenia ubezpieczającemu odmowy wypłaty odszkodowania, wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

2.   W razie wypowiedzenia umowy składka za nie wykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w danym okresie ubezpieczenia nie wypłacono odszkodowania.

§10.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia zatwierdzone Uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. Nr 86/2010

 i mają zastosowanie do umów zawieranych od dnia 01.12.2010 r.

 

Ubezpieczający:                                                                    TUiR Allianz Polska S.A.:        

 

 

 

Opis zawodów

 

Naturopata(nr rej.zawodu 323009- leczenie polegające na stosowaniu naturalnych metod, na przykład diety, akupresury, hydroterapii, fizykoterapii i innych. W naturopatii wykorzystywane są również niektóre praktyki, które zdobyły uznanie również w klasycznej medycynie. Przykładem może być stosowanie diatermii (rodzaj elektroterapii) w przypadku bólu pleców, magnetoterapii, światłoterapii itp);

 

Coach- doradca personalny (nr rej.zawodu 242303)- pomoc polegająca na wskazaniu choremu jego własnych zasobów, które mogą pomóc mu w przezwyciężeniu trudów sytuacji;

 

Bioenergoterapeuta-  (nr.rej.zawodu 323002*- praca z bioenergiami, aurą i polami energoinformacyjnymi, uzdrawianie duchowe);

 

Biomasażysta(nr rej.zawodu 323003*- pomoc polegająca na wykonywaniu masaży połączonych z oddziaływaniem bioenergoterapeutycznym jak np. refleksjoterapia, chiropraktyka, polarity, shiatsu, masaż polinezyjski, chirurgia fantomowa, techniki Bowena);

 

Hipnoza energetyczna, relaksacje i medytacje(nr rej.zawodu 323090*)- pomoc polegająca na indukowaniu stanu wyciszenia wewnętrznego;

 

Radiestezja(nr rej.zawodu 516901  )- wykrywanie cieków wodnych oraz zakłóceń geopatycznych przy pomocy urządzeń radiestezyjnych.

 

 

Uprawnienia do wykonywania powyżej wymienionych zawodów otrzymuje się w wyniku ukończenia:

- szkoły wyższej

- szkoły zawodowej

- kursu zawodowego dla dorosłych

 

Uprawnienia poświadczone są Zaświadczeniem MEN lub innym prawnym dokumentem.


 

Wstecz

Deklaracja
 

Drukuj

Powiększ
 

Wstecz