Zdrowie w naszych rękach

Walne Zgromadzenie Członków Cechu

        

Warszawa, dn. 20.02.2014 r.

 

 

 

         Zarząd Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów w Warszawie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Cechu, które odbędzie się w czwartek 03.04.2014 r. o godz. 16.30 (pierwszy termin) lub o godz. 17.00 (drugi termin) w sali konferencyjnej Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie przy ul. Smoczej 27.

 

Zarząd proponuje następujący porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Prezydium zebrania
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Przyjęcie regulaminu obrad
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Sprawozdanie z działalności organów cechu za okres sprawozdawczy:

-          Zarządu, w tym Skarbnika cechu

-          Komisji Rewizyjnej

-          Sądu Cechowego

 1. Przyjęcie w/w sprawozdań
 2. Zatwierdzenie bilansu i sprawozdania finansowego
 3. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wyborczej
 5. Wybory Starszego Cechu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Sądu Cechowego
 6. Wybory członków Zarządu Cechu, Komisji rewizyjnej i Sądu Cechowego
 7. Wybór delegata na zjazd Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 8. Proponowane kierunki działalności PCB – dyskusja
 9. Wolne wnioski
 10. Zakończenie obrad

 

         Materiały, w tym sprawozdanie finansowe, bilans oraz sprawozdania organów cechu, będą wyłożone do wglądu dla każdego członka od 02.04.2014 r. w siedzibie cechu w Warszawie.

 

         Zarząd prosi o bieżące regulowanie składek na konto o numerze:                            07 1240 5992 1111 0000 4774 0842 i przypomina, że zgodnie ze Statutem PCB osoby zalegające ze składkami nie mogą kandydować do władz cechu.

 

           Składki będą również przyjmowane w trakcie zebrania. Jednocześnie przypominamy o opłaceniu składek na ubezpieczenie zawodowe za 2014 r. (składka wynosi 200 zł, a dla personelu pomocniczego – 230 zł), które będzie zbierała kol. Halina Kamać.

 

            Zarząd PCB PONOWNIE PROSI o dostarczenie kierownik biura naszego cechu, kol. Hannie Dziachan (tel. 600 38 68 73, e-mail:pcb.biuro@onet.eulub hkdziachan@onet.eu lub na Walnym Zgromadzeniu) kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie tytułów czeladniczych i mistrzowskich.

Zarząd PCB

Tworzenie stron www editWEB CMS

polecamy darmowy katalog firm

polecamy presell page