Zdrowie w naszych rękach

Kasy fiskalne czekają - czyhają...

Warszawa, dnia 20.02.2013 r.

NP.-074/1/2013

 

Polski Cech Bioenergoterapeutów

Ul. Legendy 6d

01-361 Warszawa

 

 

            W odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2013 r. niniejszym informuję,żeod 1 stycznia 2013 r. obniżeniu uległ - z 40 tys. do 20 tys. -  limit obrotu zwalniający z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej, dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Od 2013 r. limit zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej wynosi 20.000 zł zarówno dla podatników kontynuujących sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i taką sprzedaż rozpoczynający.

 

Szczegółowe regulacje w tym zakresie określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia      29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 11 grudnia 2012 r.  poz. 1382).

 

            W przypadku podatników kontynuujących działalność gospodarczą, dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ma tu zastosowanie § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia. Na podstawie tego przepisu, zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym tj. w 2013 r., nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., są podatnicy, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz ww. osób nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym tj. w 2012 r. kwoty 20.000 zł.

 

            Jeżeli zatem, podatnik dokonuje sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej od kilku lat, w 2012 r. obrót ze sprzedaży dokonanej na rzecz ww. osób nie przekroczył 20.000 zł - podatnik może od początku 2013 r. korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej.

 

            Natomiast w przypadku, gdy obroty ze sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w 2012 r. przekroczyły 20.000 zł, to generalnie podatnik utracił prawo do zwolnienia z ewidencjonowania. Jeżeli jednak ww. obroty nie przekroczyły "starego" limitu (40.000 zł), zastosowanie znajdzie przepis przejściowy, zawarty w § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku podatników, którzy:

1) nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed        1 stycznia 2013 r. oraz

2) nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 i § 3 (czyli nie korzystają z innych zwolnień)

- zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 marca 2013 r.

 

 

 

            Jeżeli więc w 2012 r. obroty ze sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przekroczyły 20.000 zł, ale nie przekroczyły 40.000 zł, podatnik powinien rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej od 1 marca 2013 r. (jeżeli nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania z innych tytułów).


            Jeżeli podatnik dokonywał  sprzedaży na rzecz ww. osób przez część poprzedniego roku (np. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku), generalnie powinien ustalić limit zwolnienia z ewidencjonowania (20.000 zł) proporcjonalnie do okresu prowadzenia tej sprzedaży w poprzednim roku. Tak wynika z  § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia. Ta zasada będzie miała jednak zastosowanie dopiero w przyszłym  roku. W 2013 r. w stosunku do ww. podatników zastosowanie ma przepis przejściowy zawarty     w  § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia. Z przepisu tego wynika, że w przypadku podatników, którzy rozpoczęli w 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, kwotę uprawniającą do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w 2013 r. stanowi kwota 20.000 zł, bez względu na okres wykonywania tych czynności w 2012 r.

Również w przypadku podatników, którzy rozpoczęli sprzedaż dla ww. osób w 2012 r. i od początku 2013 r. mają prawo do zwolnienia podmiotowego z ewidencjonowania, utracą do niego prawo po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym obroty ze sprzedaży na rzecz ww. osób  przekroczą w 2013 r. limit 20.000 zł.


            Podatnik, który w 2013 r, rozpoczyna sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, limit zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej powinien ustalić na podstawie przewidywanego obrotu ze sprzedaży dla ww. osób, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w 2013 r. (§ 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia).

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2012 r. limit zwolnienia z ewidencjonowania dla podatnika rozpoczynającego sprzedaż wynosił 20.000 zł, bez względu na okres prowadzenia sprzedaży w danym roku. 

                                                                                                                             Prezes Izby

 

                                                                                    Edward Tomasz Połaski

Zarząd PCB

Tworzenie stron www editWEB CMS

polecamy darmowy katalog firm

polecamy presell page