Zdrowie w naszych rękach

INFORMACJA PODATKOWA KWIECIEŃ 2017 R.

UBEZPIECZENIE WYPADKOWE OD KWIETNIA

W roku składkowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2017 r. wysokość stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalonych dla grup działalności zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005), nie uległa zmianie.

Tym samym, w przypadku płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz płatników nie podlegających wpisowi do rejestru REGON, obowiązująca wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym trwającym od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. wynosi 1,80% (50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na rok składkowy dla grup działalności).

 

BANKOWY ZAPIS ŚRODKÓW NA WYPADEK ŚMIERCI A PODATEK

 

Prawo Bankowe (art. 56) pozwala swoim klientom dokonać na wypadek śmierci zapisu wypłaty środków na rachunek najbliższej rodziny (mąż, dziecko, rodzic). Środki wypłacone na podstawie takiego zapisu nie wchodzą do spadku po posiadaczu konta. Czy środki będą jednak potraktowane przez US jako dodatkowy dochód i osoba uposażona będzie musiała z tytułu zapisu zapłacić podatek dochodowy?

 

Mimo, iż środki przekazane upoważnionemu na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci nie wchodzą w skład spadku po zmarłej osobie niemniej jednak podlegają one opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizny. Ustawa stwierdza to wprost - podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.


Podatnicy podatku są obowiązani złożyć, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.

 

Jednocześnie zwracam uwagę, iż otrzymując środki na skutek takie dyspozycji można również skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabycie środków pieniężnych po zmarłym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci zgłosi się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie nie później niż 6 miesięcy od dnia śmierci uposażającego.

 

Podstawa prawna: art. 1 ust. 2, art. 4a ustaw a z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn ( tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 205 ze zm.)

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZEJ W DOMU A NOWA KONTROLA CELNO-SKARBOWA

 

Według nowych przepisów urzędnicy skarbowi zyskali prawo do naruszania prywatności właścicieli firm, którzy prowadzą swój biznes w miejscu zamieszkania. Mogą ich wypraszać w trakcie prowadzonych czynności i sprawdzać dosłownie wszystkie pomieszczenia oraz dokumenty, w tym także rzeczy osobiste przedsiębiorcy i jego rodziny.


Art. 64 ustęp 1 pkt. 6 ustawy o krajowej administracji skarbowej uprawnia urzędnika skarbowego do
przeszukania lokalu przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy zostaje wszczęta kontrola celno-skarbowa. Warto wiedzieć, że zastąpiła ona kontrolę skarbową i oprócz niej można też prowadzić zwykłą kontrolę podatkową. Zgodnie z ww. przepisami inspektor może również wkroczyć i zrewidować mieszkanie lub dom prywatny, jeśli jest tam prowadzona działalność gospodarcza podatnika.

Oczywiście, przedsiębiorca może powiedzieć, że pewna część lokalu czy domu jest wykorzystywana tylko dla celów prywatnych. Jednak kontrola celno-skarbowa ma na celu znalezienie dowodów w prowadzonej sprawie. Dlatego, zgodnie z art. 77 ustawy o krajowej administracji skarbowej, urzędnik ma prawo wejść do każdego pokoju, znajdującego się pod adresem zarejestrowanej firmy. I to on decyduje, które konkretnie pomieszczenia będzie przeszukiwał.

Urzędnicy skarbowi mogą nie tylko naruszyć prywatność przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w swoim domu. Mają również prawo przeprowadzić tę kontrolę z użyciem psów służbowych. Ilość osób, które mogłyby jednocześnie wkroczyć do lokalu, nie została natomiast określona w przepisach. Nowe i nie do końca dobrze zdefiniowane uprawnienia, jakimi obecnie dysponują inspektorzy, wielokrotnie będą prowadziły do dramatycznych wręcz sytuacji dla domowników.

Inspektor ma prawo przeszukiwać lokal bez nadzoru kontrolowanego. Oznacza to, że w trakcie prowadzonej rewizji, przedsiębiorca może zostać wyproszony ze swojego domu i dalsze czynności będą się odbywać bez jego obecności. Wówczas istnieje niebezpieczeństwo, że pewne dowody pojawią się lub zaginą. Ponadto, urzędnik ma otwartą drogę do przeglądania np. prywatnych dokumentów czy też rzeczy osobistych mieszkańców. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jaki sposób są wykonywane konkretne działania służbowe.

Ustawa o KAS mówi wyraźnie w art. 64 ust. 1 pkt 6, że w ramach kontroli przysługuje uprawnienie do przeszukiwania lokali mieszkalnych. Siłą rzeczy musi to prowadzić do kontroli rzeczy prywatnych. Urzędnik zawsze może się bronić, twierdząc, że szukał ukrywanych dowodów.

Uchylona ustawa o kontroli skarbowej nakazywała poszanowanie godności człowieka, wolności obywatelskiej oraz respektowanie innych praw. Ponadto, czynności służbowe musiały być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste i majątkowe przedsiębiorców, których dotyczyły. Nowa ustawa o KAS nie zawiera takich sformułowań. Co więcej, wcześniej zastosowanie miały przepisy Ordynacji Podatkowej, nakładające na urzędników obowiązek przeprowadzenia kontroli w obecności objętej nią osoby.

Urzędnicy mają do wykonania plan kontroli i mogą być pod presją jego realizacji, więc mogą często korzystać z uprawnienia do prowadzenia czynności bez obecności kontrolowanego, ponieważ on zawsze utrudnia im swobodne zachowanie. Natomiast wyproszenie podatnika pozbawia go w pewnej części prawa do obrony. Nie może bowiem zakwestionować tego, co zostało znalezione, ani też zaprzeczyć, że znaleziony sprzęt lub dokument, np. paragon na paliwo, jest rzeczą prywatną i niezwiązaną z działalnością gospodarczą

Urzędnicy mają prawo sprawdzać przedmioty nieobjęte kontrolą. To znaczy, mogą przeszukiwać np. dokumenty, zawierające tajemnice firmowe, w tym dotyczące klientów. Przedsiębiorca przestaje wówczas panować nad tym, jak te informacje zostaną w przyszłości wykorzystane i co się z nimi stanie.

Z pewnością trzeba odczekać kilka miesięcy, aby zaobserwować, jak konkretnie będzie wyglądało wykonywanie przepisów w praktyce.

Opracowała:

Maria Mołodzińska


 


 

Zarząd PCB

Tworzenie stron www editWEB CMS

polecamy darmowy katalog firm

polecamy presell page